#TRI-X14 KØBENHAVNSK TRIATLONKLUB ANNO 2014 GENTOFTE

VEDTÆGTER

§ 1 Klubben har tilhørsforhold til Gentofte Kommune og hører derved hjemme i Gentofte Kommune.

#TRI-X14 er en triathlon klub hvor alle medlemmer kan komme til orde, og hvor alle medlemmer har mulighed for indflydelse.
Klubben ønskes at anses som en fri forening.

§ 2 Klubben er en folkeoplysende forening med formål at samle triathlon interesserede og fremme kendskabet til triatlon, -svømning, cykling og løb – på motions- og konkurrenceplan. Klubben vil satse på det sociale med egne arrangementer, men have primært fokus på sportens fremme. Et andet formål er at se muligheder i sporten kombineret med familieliv hvorfor klubben satser på træninger og andre samlinger hvor medlemmers familieliv er i højsædet.

§ 3 Klubben er medlem af Dansk Triatlon Forbund, og er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende love og regler fremsat af dette forbund.

§ 4 Alle med interesse i at følge træningen samt deltage i konkurrencer kan optages som medlem. Som medlem forventes det, at du tager del i fælleskabet. Det indebærer, at du hjælper til hvor der er brug for hænder samt at klubbens formål efterleves.

§ 5 Indmeldelse sker via klubbens e-mail (klubtrix14@gmail.com). På den ordinære generalforsamling vedtages prisen på kontingent samt prisen for passivt medlemskab. Et medlemskab af klubben løber fra 1. januar til 31. december. I kontingentet er medregnet årligt afgiftsbeløb til Dansk Triatlon Forbund (kan ændres fra år til år). Medlemskabet er først gyldigt, når indbetaling af kontingent til klubbens bankkonto er bekræftet af klubbens kasserer. Det er muligt at sætte sit medlemskab på standby og blive passiv medlem jf. §7a. Et passivt medlemskab af klubben løber fra 1. januar til 31. december, hvor det af generalforsamlingen fastsatte kontingent betales. (Beløbet kan ændres fra år til år).

§ 6 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Ved udmeldelse refunderes overskydende medlemskab ikke.

§ 7 Medlemskab i #TRI-X14 forudsætter tegning af medlemskab i Dansk Triatlon Forbund og tegnes af medlemmer der ønsker at deltage aktivt i klubbens aktiviteter. Medlemskab af Dansk Triatlon Forbund (og dermed licens) er en del af kontingentet der betales.

§ 7a Der er mulighed for at sætte sit medlemskab på standby og blive passivt medlem i #TRI-X14 under følgende betingelser.

  • Det er en forudsætning for optagelse som passivt medlem, at man minimum har været aktivt medlem af klubben i et år.
  • Man må ikke samtidigt være medlem af en anden triatlon klub.
  • Man må ikke deltage i klubtræning, træningsweekender eller andre træningsaktiviteter.
  • Man har som passivt medlem ikke stemmeret til generalforsamlingen og ekstraordinære generalforsamling, da det alene er aktive medlemmer der har stemmeret.
  • Som passivt medlem er det ikke muligt at have Dtrif licens og det passive medlem er derfor undtaget fra kravet i §7 om tegning af Dtrif licens.
  • Bestyrelsen kan opkræve et gebyr, såfremt man som passivt medlem ønsker at deltage i sociale arrangementer som ellers er dækket af et aktivt medlemskab.

§ 8 #TRI-X14 er en klub hvor bestyrelsesmedlemmer og diverse udvalg ikke aflønnes. Uddannede instruktører aflønnes. Der laves en specifik kontrakt for sådan et samarbejde. Alle medlemmer, herunder også bestyrelsesmedlemmer, betaler kontingent og eventuelt tildelte rabatter samt sponsorgaver fordeles ligeligt blandt alle medlemmer.

§ 9 Klubben ledes af en bestyrelse, som minimum skal bestå af tre medlemmer som skal varetage flg. poster: -formand, -næstformand, -kasserer, -sekretær, -bestyrelsesmedlem. Uafhængigt af bestyrelsen vælges en revisor samt en revisorsuppleant. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Ved eventuelt afgang af bestyrelsesmedlem(mer) inden valgperiodens udløg supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Valgbar er ethvert medlem.

§ 10 Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fremlægger forslag om kontingent. Kontingent gælder 1. januar til 31. december som udgangspunkt såfremt et fuldt beløb indbetales, ellers fra indbetalingsdato i indeværende år til 31. december.

§ 11 Klubbens medlemmer, herunder også bestyrelsen, hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor klubben, udover kontingentforpligtelsen, startgebyr, licensgebyr eller
lignende, som klubben har udlagt for medlemmerne.

§ 12 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes 1 gang årligt. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel (2 uger). Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen for at kunne optages på dagsordenen. Alle medlemmer har stemmeret -dog kun ved personligt fremmøde. Alle medlemmer har tale ret. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, med bestyrelsen som afgørende stemme.

§ 13 På den ordinære generalforsamling (som afholdes senest 28. februar hvert år) er dagsordenen følgende:
Pkt 1: Valg af dirigent.
Pkt 2: Bestyrelsens beretning.
Pkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse af budget.
Pkt 4: Behandling af indkomne forslag.
Pkt 5: Fastsættelse af kontingent. Pkt 6a: Valg til bestyrelsen.
Pkt 6b: Valg til udvalg.
Pkt 7: Eventuelt.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen (ved lighed er formandens stemme udslagsgivende) finder det nødvendigt, eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer, stiller skriftligt krav herom med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i lighed med den ordinære, og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

§ 15 Klubben tegnes ved underskrift af formanden og yderligere et medlem af bestyrelsen. Dog ved større økonomiske dispositioner (mere end 25.000,-) er det ved underskrift af den samlede bestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom er en generalforsamlings beslutning. Klubbens kasserer er ene om at disponere over klubbens bankkonto.

§ 16 Dersom et medlem modarbejder klubbens interesser eller opfører sig upassende, således at det kan blive til skade for klubbens anseelse, kan vedkommende midlertidigt, når bestyrelsens flertal stemmer derfor, udelukkes af klubben, og sagen vil blive forelagt den førstkommende generalforsamling til afgørelse. Ekskluderede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 17 Bestyrelsen fastsætter selv dagsorden for bestyrelsesmøder. Vedtagelse kræver almindeligt flertal (ved lighed er formandens stemme udslagsgivende). Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder samt ordinære generalforsamlinger. Protokollen underskrives af den fremmødte bestyrelse, senest på det efterfølgende møde.

§ 18 Kassereren fører klubbens regnskab, og regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. Revisoren reviderer regnskabet senest 7 dage før generalforsamlingen. Revisoren har til enhver tid ret til at få adgang til klubbens regnskab.

§ 19 Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når forslag er indgivet i overensstemmelsemed §12. Ændringer af disse vedtægter kan ske på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 20 Opløsning af klubben kan finde sted, når mindst 2/3 del af medlemmerne stemmer for det på den ordinære generalforsamling. Såfremt det fornødne antal ikke er til stede, og et flertal af de fremmødte ønsker klubben opløst, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvorpå opløsningen
kan ske ved almindeligt stemmeflertal. Forslag til opløsning af klubben skal i formuleret stand være bestyrelsen i hænde senest 1. januar. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at forelægge forslag herom til medlemmerne, senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Ved opløsning tilfalder klubbens midler Gentofte kommune.

§ 21 Ethvert medlem der findes skyldig i brug af doping i forbindelse med træning eller konkurrence udelukkes medlemmet fra klubben i al tid fremover.

§ 22 Udgået

§ 23  Klubtøj defineres som det udvalg af beklædningsgenstande, der er påført #TRI-X14 klublogo. Klubben har eneret til logoet, og klublogo påføres sammen med logo af eventuelle hovedsamarbejdspartnere. Det er ikke tilladt at bruge klubbens logoer på eget tøj. Det er muligt at få sat egne private sponsorer/samarbejdspartnere på klub- og racetøj.

 § 24 Deltagelse i de fremsatte træningstilbud er på eget ansvar.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk